Skip to contentSkip to navigation menu

SAP Hybris: ได้รับการรับรองสถานะในกลุ่มผู้นำด้าน Multichannel Campaign Management MQ โดย Gartner

SAP ได้รับการจัดให้อยู่ในตำแหน่งผู้นำในรายงาน Gartner Magic Quadrant ด้าน Multichannel Campaign Management ประจำปี 2017. SAP Hybris Marketing Cloud เป็นชุดโซลูชั่นที่มุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการ Customer Journey และแผนดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้งช่องทางการตลาดและการโฆษณา.

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมิน Gartner Magic Quadrant กรุณาดาวน์โหลดเอกสารประกอบของรายงานฉบับนี้.

รายงาน Gartner Magic Quadrant ด้าน Multichannel Campaign Management ประจำปี 2017

เข้าใจความต้องการของลูกค้า พร้อมนำเสนอประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ด้วย SAP Hybris
Marketing Cloud

ความสามารถที่โดดเด่นของโซลูชั่นชั้นนำของเรา:

ข้อมูลลูกค้าในเชิงลึก

ข้อมูลลูกค้าที่สมบูรณ์ เปี่ยมประสิทธิภาพ และรวบรวมทุกแง่มุมไว้ในมุมมองลูกค้าเพียงที่เดียว.

ประสบการณ์ที่พร้อมปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการติดต่อสื่อสารให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย ตามบริบทแวดล้อมแบบเรียลไทม์.

การตลาดที่ทันเกมและคล่องตัว

ตัดสินใจเรื่องการตลาดอย่างชาญฉลาด ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่โปร่งใสและครบวงจร.

 

*Gartner ไม่ได้ให้การรับรองเวนเดอร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ปรากฏอยู่ในการเผยแพร่ผลงานศึกษาวิจัยนี้ และไม่ได้ชี้นำให้ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเลือกใช้บริการเวนเดอร์ดังกล่าวที่ได้รับคะแนนการประเมินสูงที่สุด หรือในลำดับถัดไป การเผยแพร่ผลงานการวิจัยของ Gartner ประกอบไปด้วยความคิดเห็นจากหน่วยงานวิจัยของ Gartner ซึ่งเป็นความคิดเห็นที่ไม่ควรนำไปตีความนอกเหนือไปจากข้อเท็จจริงที่ระบุในรายงาน Gartner ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน การแสดงความคิดเห็น หรือข้อสรุปอื่นใดทั้งหมดทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยนี้ ซึ่งหมายรวมถึงการรับประกันใดๆ จากบริษัทผู้ให้บริการ หรือประสิทธิภาพสำหรับวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ.